Meer informatie,
afspraak maken?

Telefoon 06-12734328
of mail naar
info@evitalien.nl


kab
Deze folder legt u uit welke klachtprocedure u kunt volgen bij ontevredenheid over uw zorgaanbieder, of diens behandeling. Deze zorgaanbieder is aangesloten bij de koepel Alternatieve behandelwijzen.

Kwalitatief goede zorg

U heeft bewust gekozen voor een alternatieve of complementaire behandelmethode. Van een zorgaanbieder mag u verwachten dat hij of zij goede zorg levert. Kiest u voor een zorgaanbieder die lid is van één van de beroepsorganisaties die is aangesloten bij de KAB, dan weet u dat u met Deze klachtenfolder is gemaakt insamenwerking met de Nederlandse Patiënten VerenigingAcupunctuur (NPVA)Aangesloten bij: Deze folder legt u uit welke klachtprocedure u kunt volgen bij ontevredenheid over uw zorgaanbieder, of diens behandeling. Deze zorgaanbieder is aangesloten bij de koepel Alternatieve behandelwijzen. De klachtenregeling Sinds 2016 is de Wkkgz in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk dat een klacht op een effectieve en laagdrempelige wijze afgehandeld wordt.

Wat doet u volgens de Wkkgz als u een probleem of klacht tegen uw zorgaanbieder heeft?

De beste oplossing is dat u uw klacht of probleem zelf met uw zorgaanbieder bespreekt en oplost. Uw zorgaanbieder kunt u rechtstreeks benaderen en vragen om in een gesprek het probleem te bespreken. Vindt u het lastig om alleen het gesprek met uw zorgaanbieder aan te gaan, dan is in de Wkkgz bepaald dat de zorgaanbieder een of meer daartoe geschikte personen aanwijst (klachtenfunctionarissen) die een klager op diens verzoek gratis van advies kan dienen met betrekking tot
  • adviseren op het gebied van het indienenvan een klacht en/of
  • bijstaan bij het formuleren van de klachten/of
  • bijstaan bij het onderzoeken van demogelijkheden om tot een oplossing voor deklacht te komen.

De zorgaanbieder waarborgt dat dezeklachtenfunctionaris zijn functie onafhankelijkkan uitvoeren en benadeelt de klager niet metde wijze waarop hij zijn functie uitoefent.Een klacht wordt dan zorgvuldig onderzocht.De behandeling van een klacht is gericht ophet bereiken van een voor zowel de klager alsde zorgaanbieder bevredigende oplossing.De klager wordt op de hoogte gehouden vande voortgang van de behandeling van deklacht.De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, dochuiterlijk binnen zes weken na indiening van deklacht, eenschriftelijke mededeling van de zorgaanbiederwaarin met redenen omkleed is aangegeven:

  • tot welk oordeel het onderzoek van deklacht heeft geleid
  • welke beslissingen de zorgaanbieder over ennaar aanleiding van de klacht heeft genomen
  • binnen welke termijn maatregelen waartoeis besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek vaneen klacht daartoe naar het oordeel van dezorgaanbieder noodzaakt, kan dezorgaanbieder de genoemde termijn van zesweken met ten hoogste vier weken verlengen.

De zorgaanbieder doet daarvan vóór het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager. Komt u er met uw zorgaanbieder niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschilleninstantie KAB (U dient uw klacht schriftelijk in te dienen. De procedure is te vinden op https://www.geschilleninstantiekab.nl)

Voordat uw klacht bij de geschilleninstantie in behandeling wordt genomen dient u als klager eenmalig een bedrag van € 50,- te betalen aan de geschilleninstantie. Dit bedrag wordt nooit terugbetaald, door de geschilleninstantie. Als u in het gelijk wordt gesteld dan wordt dezorgaanbieder veroordeeld tot betaling vandeze € 50,- aan u als klager.

U kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal € 500,- deelnemers